eToro

etoro

From 2015 I’m doing translations for the online trading platform eToro through the Edinburg-based translation company Lingo24.